Kilder til kampen for kvinders stemmeret mm.

KAMPEN FOR KVINDERS STEMMERET VAR EN FÆLLES SAG FOR KVINDER OG MÆND 

Unikt kildemateriale fra Dansk Kvindesamfund dokumenterer den fælles indsats

I år fejrer vi 100-året for kvinders ret til at stemme ved folketingsvalg. Forud lå et årelangt arbejde for at påvirke den omfattende grundlovsændring i 1915. Nu er det muligt at følge dette arbejde i den digitaliserede udgave af Dansk Kvindesamfunds protokoller fra de skelsættende år.

Kilderne giver et spændende indblik i datidens kamp for de rettigheder, som vi tager for givet i dag. Et udpluk af de historier, som protokollerne fortæller:

  • At kvindesagen bestemt ikke kun var et anliggende for kvinder. Dansk Kvindesamfund blev drevet af både mandlige og kvindelige ildsjæle. De første mange år bestod ledelsen af lige mange mænd og kvinder.
  • At Dansk Kvindesamfund allerede fra 1886 arbejdede ihærdigt for stemmeretten. Arbejdet bestod blandt andet i underskriftsindsamlinger, foredragsvirksomhed og omfattende lobbyvirksomhed blandt politikerne.
  • At Dansk Kvindesamfunds hovedfokus i starten koncentrerede sig om kvinders manglende uddannelsesmuligheder. De første fem år oprettedes tre fagskoler: Handelsskolen for Kvinder, Tegneskolen for Kvinder og Søndagsskolen for Kvinder fra de arbejdende og tjenende klasser.

Det unikke kildemateriale, der kan søges online, dækker foreløbig årene 1871-1909.  De resterende årgange offentliggøres løbende. Protokollerne findes på kvinfo.dk/tidsskrifter. Samtidig er det muligt at læse Dansk Kvindesamfunds tidsskrift Kvinden og Samfundet fra perioden 1885-1920 på kvinfo.dk/tidsskrifter og fra perioden 1921-1953 på statsbiblioteket.dk/kvindenogsamfundet.

Inden 5. juni 2015 vil det digitaliserede kildemateriale vokse, så det også dækker perioden efter 1915, hvor Dansk Kvindesamfunds fokus blandt andet var at få kvinderne til ikke bare at stemme, men også til selv at kandidere til politiske tillidsposter.

De skannede protokolsider er beriget med emneord og gjort søgbare i sammenhæng med andre kvindehistoriske kilder. Digitaliseringen betyder, at langt flere brugere kan få adgang til de ellers skrøbelige protokoller samtidig med, at indholdet af protokoller og tidsskrift er sikret digitalt.

Projektet Bag digitaliseringen står Statsbiblioteket i samarbejde med KVINFO, Kvindemuseet og danmarkshistorien.dk. Dansk Kvindesamfund støtter varmt op om projektet. Statsbiblioteket har modtaget 900.000 kr. fra Kulturministeriet i støtte til projektet. Protokollerne fylder i alt 10.000 sider, mens tidsskriftet udgør ca. 5.500 sider. Formidling af tidsskriftet Kvinden og Samfundet er blevet muligt gennem en licensaftale med Copydan Tekst og Node.

Læs mere om projektet på statsbiblioteket.dk/kvindekilder.

Få baggrundsviden om protokoller, tidsskrift samt valgretshistorie – kvinfo.dk/2015 og danmarkshistorien.dk/1915.

Kilde: Pressemeddelelse fra Statsbiblioteket.